Velkomin til Íslands (Welkom op IJsland)
De IJslandse taal wordt natuurlijk overal gesproken, maar met Engels kun je gelukkig ook op veel plaatsen terecht. Het IJslands is namelijk een moeilijke taal, maar daarover later meer. Deze taal is door de Vikingen meegebracht. Alhoewel er wel enige buitenlandse invloeden zijn te bespeuren en de klanken in de loop der eeuwen behoorlijk zijn veranderd, zijn het schriftbeeld en verbuigingssysteem als gevolg van de geïsoleerde ligging en het kleine inwonertal nauwelijks veranderd. Hierdoor kan men op IJsland nog zonder veel problemen de originele teksten van de saga’s en de Edda lezen.

 

Zelfs Oudnoors levert geen al te grote problemen op. Het IJslandse alfabet kent ook nog letters, die in de rest van Europa zijn verdwenen: de ð en de þ. Er zijn geen dialecten op IJsland, maar wel geringe uitspraakverschillen: er zijn kleine verschillen tussen het zogenaamde norðlenska in Noord-IJsland en het sunnlenska in Zuid-IJsland. In Noord-IJsland worden de letters p, t en k ‘harder’ uitgesproken dan in het zuiden, meer zoals de Engelsen dat doen. In Zuid-IJsland worden genoemde letters ‘zachter’ uitgesproken: de p klinkt bijna als een b, de t als een d en de k als een g.

Zuiver

De IJslanders willen hun taal graag zuiver houden en weren daarom zoveel mogelijk vreemde woorden en uitdrukkingen. Wanneer nieuwe begrippen, zoals televisie, trawler, computer en GSM zich aandienen, probeert men hier reeds bestaande woorden, of woorden die hiervan zijn afgeleid, op toe te passen. De eerste bewoners van IJsland waren hier meesters in, getuige de vele originele plaatsnamen voor vulkanische verschijnselen, die in Noorwegen grotendeels onbekend waren. De woorden hraun (lavaveld), laug (warme bron) en hver (hete bron) dateren uit die tijd en betekenden oorspronkelijk ‘bodem’, ‘bad’ en ‘heksenketel’. Enkele voorbeelden van woorden uit het nabije verleden zijn sími (telefoon), útvarp (radio) en þota (straalvliegtuig), die respectievelijk ‘snoer’, ‘verspreiding’ en ‘de snelle vlucht van een vogel’ betekenden. Tölva (computer) komt van tölur (cijfers).
Er is een speciale commissie, die zich met deze materie van de IJslandse taal bezighoudt. Ondanks verwoede pogingen om de taal vrij te houden van ‘vreemde smetten’, zijn er toch – en dan vooral in de spreektaal – verscheidene buitenlandse woorden gemeengoed geworden, zoals hótel (hotel), sigaretta (sigaret), bensín (benzine) en sjoppa (kiosk, van het Engelse ‘shop’), alhoewel ze wel enigszins aan het IJslandse klankstelsel en verbuigingssysteem zijn aangepast. Ook raken veel oude IJslandse woorden in onbruik. Het betreft dan vooral woorden, die met de natuur en het weer te maken hebben (het IJslands is van oorsprong een taal van boeren en vissers). Onderzoekers hebben bij jongeren in de steden een aanzienlijke verarming van de woordenschat geconstateerd. Er zijn dagelijkse korte radioprogramma’s, die erg populair zijn, waarin over de IJslandse taal wordt gediscussieerd en waarin bovenstaande onderwerpen geregeld aan de orde komen.

Moeilijk

De IJslandse taal is een moeilijke taal. Dat komt vooral door de achtervoegsels (in plaats van lidwoorden) en de vele en ingewikkelde verbuigingen. De klinker van de stam van een zelfstandig naamwoord bijvoorbeeld verandert ook vaak. Het woord fjord heeft in het Nederlands slechts twee vormen: fjord en fjorden. In het IJslands zijn de verschillende vormen in het enkelvoud fjörður, fjarðar, firði en fjörð en in het meervoud firðir, fjarða, fjörðum en firði. Bijvoeglijke naamwoorden zijn vaak nog lastiger. Deze richten zich naar het woord waar ze bij horen en kunnen daarom in de mannelijke, vrouwelijke en onzijdige sterke of zwakke vorm staan. Het wordt dan ook extra gewaardeerd als een buitenlander de moeite heeft genomen zich enige woorden eigen te maken. Enkele regels met betrekking tot de uitspraak mogen niet ontbreken.

Onderstaande regels zijn geenszins volledig en dienen alleen als eerste hulp bij het lezen. De beste hulp om je de IJslandse taal eigen te maken, is die van een IJslander zelf. Eventuele accenten op letters geven niet de klemtoon aan, maar duiden op een uitspraakverandering. De klemtoon valt namelijk altijd op de eerste lettergreep.
Klinkers zijn lang als ze worden gevolgd door één enkele medeklinker of een combinatie van de medeklinkers p, t, k en j, r of v (pr, tr, kj enzovoort). In bijna alle andere gevallen is de klinker kort.

a = a (als in pan)
a, gevolgd door ng of nk = au
á = au
e = e (als in melk)
e, gevolgd door ng of nk = ei
é = je
ei en ey = ee
i en y = i (als in vis)
i, gevolgd door ng of nk = ie
í en ý = ie
o = o (als in krom)
ó = oo
ö = eu (als in geur)
u = u (als in mus)
u, gevolgd door ng of nk = oe
ú = oe
æ = aj (als in maïs)
au = eu

De medeklinkers worden als volgt uitgesproken:
ð = th (als in het Engelse them)
þ = th (als in het Engelse thank)
g = g (als in het Engelse go), maar tussen een klinker en een i of u: g = j
v = w
De r wordt in het IJslands uitgesproken als een zogenaamde tongpunt-r (rollende r). De overige medeklinkers worden uitgesproken als in het Nederlands. Hierop is echter ook weer een groot aantal uitzonderingen. De meest voorkomende zijn:
f in het midden van een woord en tussen klinkers = w
nn na een lange klinker (a, o, u enzovoort) = dn
fl en fn = resp. bl en bn
hv aan het begin van een woord = kw
ll = dl
pt = ft
rl = meestal dl
rn = meestal dn

Deze video kan je op weg helpen met de uitspraak van het IJslands.

Tellen

   

Handige zinnetjes

 
nul, één, twee, drie núll, einn, tveir, þrír   Ik begrijp het niet Ég skil ekki
vier, vijf, zes fjórir, fimm, sex   Ik spreek geen IJslands Ég tala ekki íslensku
zeven, acht, negen sjö, átta, níu   Spreek jij Engels? Talar þú ensku?
tien, honderd, duizend tíu, hundrað, þúsund   Ik kom uit Nederland / België Ég er frá Hollandi / Belgíu
      Ik heet … Ég heiti …
Begroeting     Hoe heet jij? Hvað heitir þú?
goedendag, goedemorgen, goedemiddag góðan daginn   Ik hou van je Ég elska þig
goedenavond gott kvöld   Hoe heet dat in het IJslands? Hvað kallast þetta á íslensku?
goede reis góða ferð   Wat is dit? Hvað er þetta?
hallo hæ, halló   Hoeveel kost dat? Hvað kostar þetta?
tot ziens bless (bless)   Mag ik hier kamperen? Má tjalda hér?
      Waar is …? Hvar er …?

Handige woorden

       
ja  

Eten

 
nee nei   ontbijt morgunmatur
bedankt takk (fyrir)   lunch hádegismatur
geen dank ekkert að þakka   diner kvöldmatur
alsjeblieft (bij geven) gjörðu svo vel   koffie kaffi
hoor eens … heyrðu …   thee te
e-mail tölvupóstur   bier bjór
niet ekki   wijn vín
en og   proost skál
alles allt   brood brauð
veel mikið   boter smjör
weinig lítið   cola kók
hulp hjálp   water vatn
telefoon sími   soep súpa
mobiele telefoon farsími   friet franskar (kartöflur)
taxi leigubíll   aardappelen kartöflur
vrij (taxi of wc) laus(t)   hotdog pylsa
museum safn   vis fiskur
hotel hótel   vlees kjöt
jeugdherberg farfuglaheimili   saus sósa
camping tjaldstæði   salade salat
toilet snyrting   zout salt
dames(wc) konur   peper pipar
heren(wc) karlar   toetje eftirréttur
wc-papier klósettpappír   ijs ís
damesverband dömubindi   bedankt voor de maaltijd takk fyrir mig
douche sturta   Zou ik de rekening mogen krijgen? Gæti ég vinsamlegast fengið reikninginn?
restaurant veitingastaður      
café kaffihús      
         

Hulpdiensten

       
alarmnummer 112 (einn einn tveir)      
politie lögreglan      
ambulance sjúkrabíll      
arts læknir      
ziekenhuis sjúkrahús, spítali      
apotheek apótek      
tandarts tannlæknir      
garage bílaverkstæði      

Sinds 1996 wordt er jaarlijks op 16 november – de geboortedag van Jónas Hallgrímsson – stilgestaan bij de IJslandse taal tijdens de ‘Dagur Íslenskrar Tungu’.

Jónas Hallgrímsson (16 november 1807 – 26 mei 1845) was een IJslands dichter, auteur en natuurwetenschapper. Hij was een van de stichtende leden van de IJslandse krant Fjölnir, die voor het eerst werd gepubliceerd in Kopenhagen in 1835. Het dagblad werd door Jónas Hallgrímsson en andere nationalistische dichters gebruikt om het nationale gevoel aan te wakkeren bij de IJslandse bevolking in de hoop dat dit zou resulteren in verzet tegen de Deense overheersers.

Jónas Hallgrímsson was een van de meest veelbelovende dichters van IJsland. Hij stierf in 1845 in Kopenhagen na een bloedvergiftiging nadat hij weigerde om te worden opgenomen in het ziekenhuis na een beenbreuk.

Het IJslands is een Noord-Germaanse taal met bijna 330.000 sprekers. Het is de officiële taal van IJsland. De ‘Dag van de IJslandse Taal’ heeft tot doel het IJslands te beschermen. Door het ministerie van cultuur, wetenschap en onderwijs wordt er jaarlijks een prijs – de Jónas Hallgrímsson Award – uitgereikt aan degene die zich heeft ingezet voor het bevorderen en behoud van de IJslandse taal.

Bron: Wereld Feesten Almanak